Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. 2. Onder ACCENT wordt verstaan ACCENT Promotions, ACCENT Bedrijfskleding en ACCENT Drukkerij. 3. Onder opdracht wordt verstaan het verzoek van de opdrachtgever aan ACCENT om tegen betaling

werkzaamheden te verrichten.
4. Onder werkzaamheden wordt verstaan al hetgeen ACCENT ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het

kader van de door deze met het oog op diens communicatiebelangen verstrekte opdrachten, maakt en/of

onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen.
5. Onder offerte wordt verstaan de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting

van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.

Artikel 2. Afwijkende voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor alle offertes, overeenkomsten en leveringen van ACCENT, tenzij zij geheel dan wel gedeeltelijk uitdrukkelijk schriftelijk niet van toepassing zijn verklaard, dan wel slechts van toepassing zijn verklaard voor zover niet strijdig met de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen opdrachtgever en ACCENT.

2. Algemene Voorwaarden, hoe ook genaamd, waarvan opdrachtgever zich bedient, verbinden ACCENT nimmer, tenzij deze door ACCENT schriftelijk uitdrukkelijk worden aanvaard.

3. Door de opdrachtgever gehanteerde c.q. van toepassing verklaarde voorwaarden, die in strijd zijn met deze voorwaarden, kunnen niet worden erkend, tenzij zij door ACCENT schriftelijk voor akkoord zijn verklaard.

Artikel 3. Offertes

1. Desgevraagd zal ACCENT voor de aanvang van de werkzaamheden een offerte aan de opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen. Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van een offerte voordoen, zal ACCENT de opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten.

2. In de offerte wordt het aantal te leveren producten opgenomen. Afwijking (naar boven of naar beneden) tot maximaal 10% van het in de offerte vermelde aantal producten, wordt als begrotingsrisico door de opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.

3. ACCENT is te allen tijde gerechtigd verhogingen van haar kostprijs, veroorzaakt door invoering of verhoging van belastingen en heffingen, hetzij door verhoging van de prijs van de toeleverancier, hetzij anderszins aan de opdrachtgever door te berekenen.

4. In geval van doorberekening door ACCENT van verhoging van de kostprijs, met uitzondering van doorberekening van prijsverhoging veroorzaakt door invoering of verhoging van belastingen en heffingen, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging meer dan 25% bedraagt.

Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen

1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2. Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschieden binnen de in de factuur aangegeven termijn van 14 dagen.

3. ACCENT draagt zorg voor tijdige facturering. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten.

4. ACCENT behoudt zich het recht voor met de opdrachtgever overeen te komen dat voorafgaand aan de werkzaamheden een (deel)betaling zal plaatsvinden. Een deelbetaling voorafgaand aan de werkzaamheden kan onder meer bedongen worden in geval van commercialproductie- en mediakosten, productiekosten voor websites en in verband met te maken porto- en andere verspreidingskosten. ACCENT heeft in dat geval het recht pas tot uitvoering van de werkzaamheden over te gaan nadat de (deel)betaling is ontvangen.

5. Indien de opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting jegens ACCENT voldoet, is hij – zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling vereist is – de wettelijke handelsrente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag, waarop de factuur betaald had moeten zijn.

6. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever; als bewijs van de verschuldigdheid van deze kosten is voldoende overlegging van de

desbetreffende facturen; deze kosten worden op minimaal 10% van het betrokken factuurbedrag gefixeerd en zullen ten minste € 70,– per vordering bedragen.

Artikel 5. Opdrachten en wijzigingen

1. De opdrachtgever is door en vanaf de verstrekking van de opdracht gebonden.
2. Indien de opdrachtgever nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, wijzigingen wenst aan te brengen in

de opdracht, kan de opdrachtgever een schriftelijk verzoek richten aan ACCENT Het is aan ACCENT om te bepalen of ACCENT dit aanbod tot wijziging zal aanvaarden. Een eventuele wijziging in de opdracht is van kracht vanaf de aanvaarding ervan door ACCENT

3. Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door ACCENT buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 6. Inschakeling derden

Indien zulks naar het oordeel van ACCENT redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van een opdracht, dan wel uit de aard van een opdracht voortvloeit, is ACCENT gerechtigd om namens en voor rekening van de opdrachtgever derden opdracht tot levering of anderszins ter beschikking stelling van goederen en/of diensten te geven.

Artikel 7. Opschorting, staking en ontbinding

1. ACCENT is gerechtigd de tussen hem en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit enige met ACCENT gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling of het toepasselijk worden van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van opdrachtgever of bij stilleggen of de liquidatie van diens bedrijf.

2. De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.

3. Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Daarenboven is ACCENT alsdan gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door de wanprestatie van de opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen het door ACCENT gederfde inkomen.

Artikel 8. Levertijden

De opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, neemt ACCENT ten aanzien van de afgesproken levertijden geen enkele garantie op zich en geeft niet-tijdige levering de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting jegens ACCENT.

Artikel 9. Reclames, klachten en bewijs

1. Ter zake van zichtbare gebreken moet de opdrachtgever terstond nadat ACCENT de door hem verrichte werkzaamheden aan de opdrachtgever heeft geleverd of voorgelegd, dan wel binnen acht dagen na het verschijnen van het reclamemedium, schriftelijk reclameren.

2. Ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te worden gereclameerd binnen acht dagen, nadat de gebreken redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen worden.

3. Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten terzake verwerkt, tenzij de termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft.

4. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van ACCENT beslissend.

Artikel 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring derden

1. Indien een bezwaar omtrent geleverde goederen en/of diensten gegrond wordt bevonden en aansprakelijkheid van ACCENT ter zake wordt vastgesteld, heeft ACCENT de keuze om ofwel een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, ofwel het geleverde gratis vervangen, nadat het oorspronkelijk geleverde door ACCENT is terugontvangen. Tot verdere schadevergoeding is ACCENT nimmer verplicht.

2. De aansprakelijkheid van ACCENT voor enige schade die hetzij direct, hetzij indirect het gevolg is van gebreken in de door ACCENT geleverde diensten of goederen, is in ieder geval beperkt tot het factuur bedrag voor de betreffende diensten en/of goederen verminderd met de out-of-pocket kosten ter zake van het geleverde.

3. ACCENT is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die ACCENT voor, door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

4. De aansprakelijkheid voor werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, die al dan niet in overleg met de opdrachtgever, door ACCENT aan een derde zijn opgedragen, is beperkt tot maximaal het bedrag waarvoor deze derde jegens ACCENT aansprakelijk is.

Artikel 11. Overmacht

1. In geval ACCENT door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft ACCENT het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.

2. Onder overmacht wordt ten dezen verstaan: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij ACCENT hetzij bij zijn leveranciers van goederen en diensten, transport- storingen en andere buiten zijn macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.

Artikel 12. Intellectuele eigendom

1. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart de opdrachtgever ACCENT voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

2. Intellectuele eigendomsrechten en materialen, voortvloeiende uit de overeengekomen werkzaamheden, blijven eigendom van ACCENT

3. Op het moment dat de relatie tussen de opdrachtgever en ACCENT eindigt, zullen de intellectuele eigendomsrechten en materialen voor zover zij aan ACCENT toebehoren en voor overdracht vatbaar zijn, aan de opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen – daaronder mede te begrijpen de afkoop van eventuele ontwikkelingskosten en rechten van intellectuele eigendom – de opdrachtgever aan ACCENT verschuldigd is, zal zijn voldaan. Voor zover rechten van intellectuele eigendom van derden in het geding zijn, zal ACCENT voor het inschakelen van deze derden, op verzoek van de opdrachtgever, met deze overleg plegen of volledige overdracht gewenst c.q. mogelijk is, mede gelet op de daaraan verbonden kosten.

4. ACCENT is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle verkochte en geleverde producten blijven eigendom van ACCENT totdat de opdrachtgever volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens ACCENT, ter zake van krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.

2. De opdrachtgever is niet gerechtigd deze producten, voordat de eigendom op hem zal zijn overgegaan, aan derden, al dan niet tot zekerheid, in eigendom over te dragen, tenzij ACCENT hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming geeft. De opdrachtgever is gerechtigd om over de producten te beschikken binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De opdrachtgever zal er te allen tijde aan meewerken dat ACCENT haar eigendomsrecht kan effectueren.

3. Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen jegens ACCENT als bovenomschreven niet nakomt, is ACCENT onherroepelijk gemachtigd, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, om de nog in eigendom toebehorende zaken, voor rekening van de opdrachtgever, terug te halen van de plaats waar ze zich bevinden. De opdrachtgever is verplicht aan ACCENT alle medewerking te verlenen indien deze van het recht van terughalen gebruik maakt.

Artikel 14. Bevoegde rechter

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, zullen, tenzij de kantonrechter ter zake van een zodanig geschil bevoegd is, uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin ACCENT gevestigd is, zulks met inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.